33 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/279720

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Fevzipasa Mah. Faik KOCAGÖZ Cd. No:29 09200 SÖKE/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2565182361 - 2565124694
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 33 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
b) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : : Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanması İle Birlikte İşe Başlanacak Olup 31.12.2024 Tarihinde Sona Erecektir. Malzemelerin Teslimi Sözleşme Süresi Bitimine Kadar İdarenin Talebi Doğrultusunda Alım Yapılacaktır. Talep Yazısının Yükleniciye Tebliğinden (Fax) İtibaren En Geç 10 Gün İçerisinde İstenen Miktardaki Sarf Malzemeler İlgili Depoya Mesai Saatleri (08.00-16.30)İçinde Teslim Edilecektir. Mesai Saatleri Dışında Getirilen Malzemelerin Zayiinden İdare Sorumlu Değildir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanması İle Birlikte İşe Başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Fevzi Paşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi No:29 Söke / AYDIN 09200

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnameye cevap içeren doküman EKAP'a yüklecenecek olup, numuneler ve/veya kataloglar ihale tarihinden sonra gönderilen tebligatta belirtilen süre içinde kurumumuza teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01999045