KAN MERKEZİ AFEREZ SET VE SARF MALZEMELERİ KARŞILIĞI CİHAZ KURMA İHALESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Kan Merkezi Aferez Set ve Sarf Malzemeleri Karşılığı Cihaz Kurma İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/237807
1-İdarenin
a) Adı:AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi:AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası:2564441256 - 2562124206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Kan Merkezi Aferez Set ve Sarf Malzemeleri Karşılığı Cihaz Kurma İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı:14 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Ayniyat Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi:Malzemeler hastanemizin siparişi doğrultusunda firmadan peyder pey çekilecektir. Siparişler hastanemizce faks,mail,ekap üzerinden gönderilecektir. Siparişler tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yüklenici tarafından hastanemiz ayniyat depolarına teslim edilecektir. İşin Süresi 6 aydır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde işe başlayacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:28.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu Merkez Kampüs Aytepe - Efeler / AYDIN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Cihaz ve Kitler/Ürünler/malzemeler ÜTS’ye kayıtlı olduğuna dair belge, Kayıt dışı olanlar için kayıt dışı belgesi verilecektir. Kaydı olamayan cihazların CE veya TSE veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgesi, Kitler/Ürünler/malzemelerin CE, FDA veya uluslar arası geçerliliğine sahip olduğuna dair bir belge,
-Firma teklif etmiş olduğu tüm sistem, cihaz, ekipman vb. malzemelerin marka, modelleri, ÜTS’ leri(var ise), adetlerinin yazılı olduğu bir evrak hazırlayarak, imzalı ve kaşeli verecektir.
-TC.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(ÜTS)den firmanın Bayii,Anabayii ve tedarikçi kodunu gösterir belge.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-Firma teklif ettiği tüm sistemi ve kitleri tanımlayacak şekilde orijinal katalog, broşür,….vb. dokümanları verecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
CİHAZ/SİSTEM YAŞICihaz/Sistemin yaşı sözleşme boyunca 15 yaşından büyük olmayacağına dair bir belge sunulacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Sözleşme süresince 15 yaşı geçmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir
#ilangovtr Basın No ILN01992357