ELEKTRİK MALZEMESİ, ELEKTRİK KABLOSU, FREKANS KONVERTÖRLÜ SÜRÜCÜLÜ PANO VE OTOMASYON PANOSU İÇİN CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 KISIMLI ELEKTRİK MALZEMESİ, ELEKTRİK KABLOSU, FREKANS KONVERTÖRLÜ SÜRÜCÜLÜ PANO VE OTOMASYON PANOSU İÇİN CİHAZ SATIN ALINMASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/156000
1-İdarenin
a) Adı:AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Güzelhisar Mh.İstiklal Cad.No:4 09100 Efeler EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası:4447009 - 2562152409
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:4 KISIMLI ELEKTRİK MALZEMESİ, ELEKTRİK KABLOSU, FREKANS KONVERTÖRLÜ SÜRÜCÜLÜ PANO VE OTOMASYON PANOSU İÇİN CİHAZ SATIN ALINMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı:Toplamda 1. Kısım 131 Kalem Elektrik Malzemesi, 2. Kısım 19 Kalem Elektrik Kablosu, 3 Kısım 9 Kalem Frekans Konvertörlü Sürücülü Pano, 4. Kısım 6 Kalem Otomasyon Panosu İçin Cihaz Satın Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ASKİ Genel Müdürlüğü Balıkköy İçmesuyu Arıtma Tesisleri içerisinde bulunan ambara teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 1. Kısım için 30 takvim günü, 2. Kısım için 20 takvim günü, 3. Kısım için 60 takvim günü, 4. Kısım için 45 takvim günü içinde malzemenin tamamını teknik şartnamede ayrıntısı belirtilen şekilde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (Aydın Büyükşehir Belediye Binası Kat: 3) Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No: 4 Efeler/AYDIN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01987218