T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2022/541 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında Türk Medeni Kanunu 713. 4.ve 5. madde uyarınca askıya çıkarılan ilandır. DAVA KONUSU TAŞINMAZ:Aydın İli Koçarlı İlçesi Dedeköy Mahallesinde bulunan;101 ada 3 parselin hemen bitişik kuzeyinde, İncirliova İlçesi Sınırteke Mahallesi 289 ada 20,22 ve 23 numaralı parsellerin güney kısımlarında bulunan yaklaşık 1.300,00 m² lik tescil harici bırakılan taşınmazın; 1996 yılı basımlı Aydın M 19-A3 numaralı 1/25000 ölçekli Memleket Haritasında dava konusu yer beyaz açıklık alanda kalan,A harfi ile gösterilen yerin bir kısmının fidanlık ve iğne yapraklı ağaçlar rumuzu ile gösterilen alanda, bir kısmının ise herhangi bir rumuz olmayan boş arazi kısmında kalan taşınmazın

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava :
TEMLİK ALAN
AYŞEGÜL ELİF TOZKOPARAN
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞITapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C MALİYE HAZİNESİ Tarafları ve nitelikleri belirtilen davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. maddesinde; "Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur." hükmü düzenlenmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01944518