GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI
AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN


DOSYA   :2022/26 SATIŞ (988)
Satılmasına karar verilen gayrımenkulün,
 
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:
Taşınmazın tapu kaydı ve adresiCinsiYüzölçümü-
Hisse payı
Fiyatı(TL)Teminat Tutarı1.satış:09.11.2023
2.satış:16.11.2023
Tarihinde
Aydın İli Efeler İlçesi Kemer Mh. 6342 Ada 8 ParselBina201,00 m²
Tam Paylı
850.000-TL63.750-TL10.00-10.10 arası

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :

Efeler Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan imar durumu bilgisine göre; satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Yarı Bitişik Nizam 3 Katlı Konut (Y-3) alanında bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazla ilgili Efeler Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde, parsel üzerindeki yapıya ait herhangi bir inşaat ruhsatı, mimari proje vs bulunamamıştır.

Satışa konu ana taşınmazın toplam alanı 201,00 m2, içerisinde bulunan tek katlı evin yaklaşık olarak alanı 60 m2’dir. Ana taşınmaz tapu kayıtlarında bina niteliğinde olmasına rağmen, hali hazırda bahçeli tek katlı ev olduğu tespit edilmiştir. Ev yığma tarzda inşa edilmiş olup, 3/A yapı sınıfındadır. Ana taşınmazın 1736. Sokağa bakan ön cephesi 10 metre civarındadır.Tek katlı evin yaşı yaklaşık olarak 30 yıldan fazladır.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERE ULAŞIM VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ :

Satışa konu taşınmaz; Kemer Mahallesi 6342 Ada 8 Parsel 1736 Sokak No:7 Efeler / Aydın posta adresinde konumludur. Taşınmazın çevresinde 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır. Bölgede teknik alt ve üst yapılar tamamlanmış, bölgenin ulaşım sıkıntısı bulunmamakta, toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz; su, elektrik vb. altyapı imkanlarından yararlanmaktadır.
Satışa konu taşınmazın ana artere yakın konumda olması, yeni yapılaşmanın olduğu mahallelere yakın konumda olması değerini olumlu yönde etkilemektedir. Taşınmazın şehir merkezine nispeten uzak konumlu olması, taşınmazla ilgili belediyesinde evrak bulunmaması ise değerini olumsuz yönde etkilemektedir.

SATIŞ ŞARTLARI:

1) Birinci Açık Artırma:09/11/2023 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada  tayin edilen  zamanda  gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi  şartıyla  en çok  artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı  bulmazsa  en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla  16/11/2023 günü  aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada bedelin %50’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana  ihale  olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1001 Tahsilat Tipi) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.
   3) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4) Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malı almaktan vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek olup, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.
5) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım  Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
6) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
7) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.
8) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine  bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan  hariç bırakılacaktır.
9) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca  hemen  7 gün süre ile artırmaya çıkarılır.Bu artırmada ilgililere  herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki  farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen  günlerin faizi,  ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu  yapıldıktan sonra  bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.
10) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
11) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.               
12) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2022/26 SATIŞ (988) dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
13) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01886307