Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Didim İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, siyasiler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Törende Didim’de görev yapan muhtarlar tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Didim Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlık Mahallesi Muhtarı Filiz Atabay Soydemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Muhtar Soydemir konuşması öncesinde İsrail'i saldırılarını kınadı.

Muhtarlar makamının önemine değinen Soydemir "Muh­tar­lık mü­es­se­si kül­tü­rü­mü­zün ve top­lum­sal ha­ya­tı­mı­zın önem­li yapı taş­la­rın­dan olup yerel de­mok­ra­si­nin 1829 yı­lın­dan beri en eski ör­ne­ği­ni tem­sil eden, dev­le­ti­mi­zin her nok­ta­da­ki ku­rum­sal tem­sil­ci­si­dir. Hal­kı­mı­zın dev­le­ti­mi­ze ih­ti­yaç duy­du­ğun­du baş­vu­ra­cak­la­rı ilk yer muh­tar­lık­la­rı­mız­dır. Hal­kın oy­la­rı ile se­çi­len cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ni bo­yun­ca köy ve ma­hal­le­ri­mi­zin en önem­li tem­sil­ci­le­ri ola­rak yap­tı­ğı­mız gö­rev­de hal­kı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı­nı mağ­du­ri­yet­le­ri­ni ve ih­ti­aç­rı­nı dev­le­ti­mi­zin yet­ki­li or­gan­la­rı­na ilet­mek nok­ta­sın­da et­ki­li bir rol oyna­mak­ta­yız. Gerek mil­le­ti ge­rek­se dev­le­ti tem­si­li gibi önem­li bir gö­re­vi yü­rü­ten tüm muh­tar­la­rımı­zın 19 Ekim muh­tar­lar gü­nü­nü en kalbi duy­gu­larm­la kut­lu­yor gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum." dedi.