GERMENCİK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
(SATIŞ ve KİRALAMA)

1– SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İL/İLÇE
MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ
YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE PAYI FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Aydın/Germencik Balatçık 205 15 Tarla 1.002,58 Tam İmar planı yoktur.
Tarla vasfındadır.
700.000,00 70.000,00 25/06/2024 10:00
Aydın/Germencik Dağkaraağaç 148 380 Tarla 4.566,99 Tam İmar planı yoktur.
Üzerinde zeytin ağaçları bulunmaktadır.
1.090.000,00 109.000,00 25/06/2024 10:15
Aydın/Germencik Neşetiye 134 33 Arsa 2.018,96 Tam İmar planı yoktur.
İşgallidir.
5.050.000,00 505.000,00 25/06/2024 10:45

2– KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ

İL/İLÇE
MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ
KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRALAMA AMACI KİRALAMA SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Aydın/Germencik Kızılcapınar 173 8 Arsa 300,00 Kahvehane 3 (üç) yıl 38.050,00 11.415,00 25/06/2024 10:30

  1. İhaleler, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Germencik Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
  2. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; geçici teminat makbuzunu, nüfus cüzdanı suretini (tüzel kişilerde noterden alınmış yetki belgesi, imza sirküleri ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi) ve kanuni ikametgâh adreslerini komisyona vermeleri gerekmektedir.
  3. Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.
  4. Satışa çıkarılan taşınmazların satış bedelleri peşin olarak veya iki yıl içinde sekiz taksitle yasal faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde, satış bedeline %20 indirim uygulanır. Satış bedelleri vergi, resim ve harçtan muaf olup, ihale bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş) döner sermaye payı alınacaktır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
  5. Kiraya verilecek taşınmazın ilk yıl kira bedelinin tamamı ya da dörtte biri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksit olarak; müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilir.
  6. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Germencik Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
  7. İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  8. Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

_İLAN OLUNUR_

#ilangovtr Basın No ILN02045842