ARYA TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Arya Turistik Tesisleri A.Ş:
İhale İli                                                  :Aydın
İlçesi                                                     :Kuşadası
Şirket                                                    :Arya Turistik Tesisleri A.Ş
İşin Adı / Konusu/Cinsi                  :Taşınmaz satış işi
İhale onay Tarihi ve Sayısı            :25.04.2024
Yönetim Kurulu Kararı                   :04.03.2024 tarih 2024/03 sayılı karar
İhale Tarihi & Saati                          :21.05.2024  & 14.00’dan itibaren
İhale Usulü                                         :Kapalı teklif usulü ile 
İlan Şekli                                             :Resmi gazete, Ulusal Gazete, Yerel Gazete, İnternet Haber Sitesinde, Kuşadası Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu

                                                               Taşınmaz satış listesi
 

S.N Mahalle. Taşınmaz No Ada/Parsel
No
Cinsi Yüzölçümü (m2) Hisse
Oranı
Muammen                    
 Bedeli 
 (TL)
Geçici Teminat Bedeli
(%3)
İhale Saati Ödeme Şekli
1 Çınar 130291359 143/2 Zeytinlik
 
13.500,00 m²

 
 
Tam
9.720.000,00 TL+ KDV 291.600,00 TL 14.00 %50  peşin
%15’i 01.07.2024
%15’i 01.08.2024
%10’u 01.09.2024
%10’u 01.10.2024
2 Çınar 130291360 143/3 Zeytinlik
 
13.495,33 m²
 
 
Tam
9.720.000,00 TL+ KDV 291.600,00 TL 14.15 %50  peşin
%15’i 01.07.2024
%15’i 01.08.2024
%10’u 01.09.2024
%10’u 01.10.2024


NOT: 1- Katma Değer Vergisi Kanunu m. 17/4-r’ye göre, borçlu kurumun aktifinde iki yıl süreyle bulunan taşınmazların satılması halinde, bu satış işlemi katma değer vergisinden istisnadır. Listenin 1 ve 2 sırasındaki taşınmazlardan 6473 sayılı Katma Değer Vergisi kanununa göre alınacaktır.
Madde 1- Mülkiyeti şirketimize ait, yukarıda tabloda ada – parsel numaraları belirtilen taşınmazların satışı Kapalı teklif usulü ile 21.05.2024 tarihinde Salı günü, saat 14.00’dan itibaren satış ihalesi yapılacaktır. 
Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Şirket Binamızın toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Şirketimizden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 5- İhale Kapalı teklif usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

1)İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.
2)Kimlik Sureti(2) adet bir adeti emniyet müdürlüğüne verilmek üzere
3) Noter Onaylı  imza sirküsü  (ASLI)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1)İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2023 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi
2)İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER

1) Geçici Teminat Makbuzu
2)Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3)İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’
4)Kuşadası Belediyesine borcu olmadığına dair belge
5)İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (Aslı)
6)İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Şirketimize dilekçe şeklinde yazılması)
7)İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Şirketimize dilekçe şeklinde yazılması)
8)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle şirketimize dilekçe şeklinde yazılması)
9) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren İletişim bilgileri formu.
10)Geçici teminatın ihale ilanındaki değer kadar yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veya şartnamenin 10. Maddedeki değerler.
D)Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E)Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
Madde 8-Şartname bedeli 5.000,00TL (Beşbintürklirası)
Madde 9- Taşınmazın ihale bedelinin tamamının ödenmesi durumunda tapu devri gerçekleşecektir.
Madde 10-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.            


                                    S.Tümer APAYDIN                                                            Özen ÖZKUŞLAR
                                 Yönetim Kurulu Başkanı                                              Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                                                                                                                                                                          
 

#ilangovtr Basın No ILN02022890