Geçen yıllarda Türkiye jet hızıyla büyüyordu. 
Devlet ve millet olarak iddialı hedefler konmuştu.
Neydi bu hedefler hatırlayalım: 
2023'te fert başına milli gelir 25.000 dolar olacaktı.
2023'te ihracat 500 milyar dolar olacaktı. 
Enflasyon yüzde 5'in altına düşmüş olacaktı. 
2002 yılından itibaren ülkede olan büyüme ve gerçekleşmeler, yukarıdaki iddialı hedeflerin halkımız tarafından da kabul edilebileceğini gösteriyordu.
2017 yılı sonuna kadar olan tabloyu aşağıya alalım. İhracat 2018 yılında 168 milyar dolar civarına ulaşmıştı. Yine 2018 yılında fert başına düşen milli gelir de 9.632 dolar olmuştur. 
Ülke vatandaşları olarak tam tabirle şok olduk. 2017-2018 ve hatta 2019 da ülke hakikaten bir takım iç ve dış etkenlerle geriye gitti. Temmuz 2019 döneminde Meclise sunulan ve kabul edilen 11. Kalkınma planı kapsamında 2023 yılına kadar kişi başına düşen milli gelirin 12.484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor. 
Bu kalkınma planına göre 2023 yılında;
a. Plan, Türkiye'nin en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesini hedefliyor. 
b. Plana göre 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir 12.484 dolara çıkacaktır.
c. GSYH 1.080.000.000 (bir trilyon seksen milyar dolar) olacaktır. 
d. Halen yüzde 14,1 olan işsizlik yüzde 9,9 seviyesine indirilecektir. 
e. Enflasyon tek hanede olacaktır.
f. Enflasyonda hedef yüzde 5 olup bu hedefe 
kademeli bir şekilde gidilecektir. 
g. İthalat 293 milyar dolarda kalacaktır. 
h. Cari açık milli gelirin yüzde 0,9 oranına düşürülecektir. 
i. Yatırımlar özellikle sanayi sektöründe olması ve yeni yatırımların artırılması sağlanacaktır. 
j. Kamu kesimi borçlanma oranı GSYH’nin yüzde 1,7'sine, devlet açığı ise yüzde 1,8'e çekilecek ve merkezi yönetim bütçe açığı yüzde 2 seviyelerinde olması için çalışılacaktır. 
k. Kalkınma planının taşıyıcı sütunları; hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi, temel hak ve hürriyetleri korumak olacaktır. 
l. Rekabetçi üretim ve verimlilik hayata geçirilecektir. 
m. İstikrarlı ve güçlü ekonomi için çalışılacaktır. 
n. Nitelikli insan ve güçlü toplum hedeflenmektedir.
o. Yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre esastır. 
p. Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim politikaları esastır. 
Bu hedeflemeler sonunda, devleti oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda güçlü bir şekilde demokratikleştirme ilkeleri esas alınacak ve şeffaflık ve hesap verilebilirlik, kamu yönetiminde katılımcılık politikaları hayata geçirilecektir. 
Önceki 2023 planında ihracat 500 milyar dolar, enflasyon yüzde 5'in altında ve fert başına milli gelir de 25.000 dolar olacaktı. Böylece Türkiye orta gelir, orta sanayi, orta enflasyon tuzaklarını aşmış bir gelişmiş ülke olacaktı. 
Yukarıda esaslarını açıkladığımız 11. Kalkınma planı ise bırakın hedeflerde yüzde 100 artışı, bugünkü durumu korumaya yönelik bir plandır. Bu plana göre, dünyanın ilk 17 devleti arasında olamayacak gibi görünüyoruz. 
Ülke olarak plan, planlanan hedefler, ülkenin iç ve dış durumunu bir daha gözden geçirip gerçekçi planlamalarla 2023 yılına gitmeliyiz. 
Mehter marşındaki mehter adımlarındaki gibi bir ileri bir geri yapmamalıyız. Böyle yaptığımız takdirde milletin kendine inancı da ortadan kalkar diyor ve kalkınma planının bir daha gözden geçirilmesini, eğer bu çalışmalar gerçekçi ise nasıl daha ileriye gidebiliriz araştırılması gerekir diyorum.