“Allah’ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz”

Mesut Mezkit
Mesut Mezkit

Bu meşhur söz, Hz. Ömer (ra) ‘a aittir. Salgın vaki olduğunda nasıl hareket edileceğine dair İslam Dini’nin bakışını yansıtması açısından çok önemlidir.

***

Bütün dünyayı saran malum virüs; nam-ı diğer Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) salgın halini almış durumda...

Alınan tedbirler malum…

Sağlık Bakanlığı bu hususta üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

Başta Sağlık Bakanı olmak üzere bütün Sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz.

Herkes üzerine düşeni yapıyor da…

Da’sı var..

Umre’den dönen bazı umrecilerin, Umre adabına yakışmayan tavırları…

Camilerin kapatılmadan cemaatle namaza ara verilmesine rağmen itinanın gösterilmemesi..

Bazı Müslümanların gayri ciddi tutumları…

“ Ben namaz kılıyorum, abdest alıyorum, bana bir şey olmaz” vurdumduymazlığı çok üzücü..

Sadece kendini düşünerek hareket etmesi çok ama çok düşündürücü…

Bunu yazarken çuvaldızı kendimize batırmak gayesini taşımaktayız…

Yoksa cami ile irtibatı olmayan birtakım kişilerin( bu husus kendi tercihleridir; karışmıyoruz) gerekli hassasiyeti göstermediklerine de şahit oluyoruz.

Bu, bahsi diğer..

Biz, burada Peygamber Efendimiz (SAV)’in tavsiyelerini ve Hz Ömer (RA)’ın bulaşıcı bir hastalık vukuu bulduğunda Müslümanların nasıl davranacağını , ne gibi tedbir alacaklarına dair İslamî tatbikatını naklederek meseleyi vuzuha kavuşturmak istiyoruz.

***

İmamı-ı Nevevi (rha) , İzahlı Riyâzü’s-Sâlihîn adlı eserinde bu konuyu şöyle açıklamıştır:

Allah Teâlâ buyuruyor ki: “Nerede olursanız olun velev tahkim edilmiş yüksek kal’alarda bulunun; ölüm size çatıp yetişir.”((Sure-i Nisa:78)

Başka bir ayet-i kerime de Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kendinizi tehlikeye atmayın.” (Sure-i Bakara:195)

İbn-i Abbâs (R.A.) den rivayet edilmiştir :

-Ömer b. el-Hattâb (R.A) Şam’a doğru [yola] çıkmıştı. Serğ’a geldiğinde Şam ve civar vilâyetlerin vâlileri Ebû Ubeyde b. Cerrâh ve arkadaşları kendisini karşılayıp Şam’da vebâ vuku bulduğunu haber verdiler.

İbn-i Abbâs(RA) demiştir ki; (Hz. Ömer(RA), şahsıma hitaben):

-Bana ilk mühâcirleri çağır; dedi.

Ben de kendilerini çağırdım. Onlara Şam’da vebâ [hastalığı] bulunduğunu haber vererek istişare etti. [Müzakere sırasında] ihtilâf ettiler.

Bazısı:

-Bir iş için [yola] çıktın, geri dönmeni [doğru] görmüyoruz, dediler.

Bir kısmı da:

-Maiyyetinde halkın kalanı ve Resûlüllah (S.A.V.) in ashâbı bulunmaktadır. Onları bu vebanın üzerine götürmenizi [muvafık] görmüyoruz, dediler.

Bunun üzerine Hz. Ömer(RA):

-Yanımdan kalkınız, dedi.

Sonra:

-Bana Ensârı çağır,dedi.

Ben onları da dâ’vet etdim. Kendileriyle istişare etti. Onlar da mühâcirlerin yolunda hareket edib ihtilaf etdiler. Bunun üzerine onlara da:

-Yanımdan kalkınız, dedi. Daha sonra:

-Bana, mühaceret [e son veren] fetihden [önce Müslüman olan] Kureyş yaşlılarından burada bulunanları çağırın, dedi. Ben onları da çağırdım.

Onlardan iki adam [bile] ihtilâf etmeden:

-Halkı bu vebanın üzerine götürmeyib geri çevirmenizi [muvafık] görüyoruz, dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer(RA):

-Ben hazırlanıyorum, siz de hazırlanınız, dedi. Bunun üzerine Ebû Ubeyde:

-Yüce Allah’ın kaderinden kaçmak için mi [hazırlanıyorsunuz?] dedi.

Hz. Ömer (R.A.) şöyle dedi:

-Yâ Ebâ Ubeyde! Bunu senden başkası söylemiş olsaydı [hayret etmezdim,] dedi. Hz. Ömer [in bu sözden] hoşlanmadı [ğı belli] oldu:

-Evet, Allah’ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz;bana [görüşünü] haber ver! Senin develerin olsa, eğer onlar biri otlu, biri kıraç iki yamacı bulunan bir dereye inseler, otlu yerde otlayan da kıraçda otlayan da Allah kaderi ile otlayacak değil miydi? dedi.

İbn-i Abbâs (RA)dedi ki:

Bazı ihtiyaçlarını görmek için [gözden] kaybolmuş bulunan Abdürrahman b. Avf (RA) çıkageldi de:

-Bu hususta bende bilgi vardır. Bem resûlüllâh (S.A.V) şöyle söylerken işittim:

-“Bir yerde vebanın bulunduğunu duyarsanız üzerine varmayınız. Siz bir yerde bulunurken [veba] vukû’ bulsa kaçmak için oradan çıkmayın” buyurdu.

Hz. Ömer (R.A) Allah’a hamdetti ve geri döndü.(Buhari ve Müslim)

***

Usâme (R.A.) den, Peygamber (S.A.V.) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-“Bir yerde tâûn [bulunduğun] u duyarsanız oraya girmeyiniz. Siz orada bulunurken vebâ vuku oradan çıkmayın.” (Buhari ve Müslim)

(Kaynak: İmamı-ı Nevevi, (1974). İzahlı Riyâzü’s-Sâlihîn, Terc.;Mehmed Emre,Bedir yayınevi, İstanbul. Shf.:1045-10146-1047)

***

Herkes, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri dikkate alarak hayatına yön versin.

Bunun şakası yok.

“Bana bir şey olmaz” anlayışı çok tehlikeli…

Ve unutmayalım: İslam Dini ve Bilim birbirini yalanlamaz; aksine tamamlar.

- Aydın Ses Gazetesi, Mesut Mezkit tarafından kaleme alındı
https://www.sesgazetesi.com.tr/makale/4101374/mesut-mezkit/allahin-bir-kaderinden-diger-bir-kaderine-kaciyoruz